Privacyverklaring en Cookies

Uw privacy is belangrijk voor Stichting Buurthuis Mandelaplein en Stichting Spelend-r-Wijs en wij zullen deze altijd respecteren.

Buurthuis Mandelaplein wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn en bij een bezoek aan ons buurthuis en Peuteropvang en onze website. Om deze reden is het noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens verwerken. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting Mandelaplein en Stichting Spelend-r-Wijs zich in alle gevallen houden aan de eisen van de AVG.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de onderstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats, gekochte toegangsbewijzen, IP-adres. Een volledig overzicht van de opgeslagen gegevens is opvraagbaar via info@mandelaplein.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de receptie van het buurthuis, de voorscholen of de website verlopen;
 • het versturen van e-mails, nieuwsbrieven, servicemails en brochures naar aanleiding van een transactie;
 • om uitvoering te kunnen geven aan op van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen voor beide stichtingen.

Worden de persoonlijke gegevens met derden of andere partijen gedeeld?

De verzamelde informatie wordt binnen de stichtingen gebruikt of gedeeld met relevante andere partijen, zoals de Gemeente Den Haag of basisscholen. Bij inschrijving voor een activiteit is op de formulieren of in de bijgevoegde reglementen vermeld met wie informatie wordt gedeeld en hoe hiermee wordt omgegaan.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze aanmelding kunt u op ieder moment (laten) aanpassen of opzeggen via deze afmeldlink.  Wij versturen soms mails met specifiek aanbod voor bezoekers die een soortgelijk aanbod hebben bezocht. U kunt afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink die u onderaan iedere mail kunt vinden.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een activiteit, ontvangt u soms een servicemail met informatie over uw activiteit. Deze e-mails sturen wij u vanuit dienstverlening. Wanneer u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink die u onderaan iedere mail kunt vinden. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Facebook en Twitter

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden niet gebruikt om gegevens van u op te slaan.

Bewaren gegevens

Buurthuis Mandelaplein en Spelend-r-Wijs bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u gedurende vijf jaar niet heeft deelgenomen aan activiteiten, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden

Stichting Mandelaplein en Spelend-r-Wijs (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals:
  • het volgen van uw bezoek op onze website (tracking);
  • het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contactgegevens

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, zich wilt afmelden voor de e-mails, nieuwsbrief of brochures en/of andere vragen heeft over het Privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@mandelaplein.nl.

    Huisregels locaties WeZijn Transvaal
Buurthuis Bario, Buurthuis Mandelaplein, de Buurtkantine en de Buurtkamer
De huisregels zijn in 2021 vernieuwd naar aanleiding van het opstellen van een
preventiebeleid van buurthuis Mandelaplein. De huisregels zijn in oktober 2022 herzien naar
aanleiding van het samengaan van Buurthuis Mandelaplein en Buurthuis Bario. De huisregels
zijn gebaseerd op de huisregels van LSA bewoners. De huisregels gelden voor alle locaties van
WeZijn Transvaal: Buurthuis Bario, Buurthuis Mandelaplein, de Buurtkantine en Buurtkamer.
De huisregels zijn vastgesteld door het bestuur met positief advies van de PVT in [datum].
1. De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, medewerkers
of beherende vrijwilliger.
2. De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde
na te leven.
3. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere
gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
4. Het bestuur, de directie of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
5. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen
(bijvoorbeeld slingers, kaarsen etc.) in de ruimte(n) aan te brengen.
6. De Stichting eist naleving van de Gedragscode.
7. Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers hinder of overlast veroorzaken. Bij
wangedrag of vandalisme wordt diegene voor (on)bepaalde tijd de toegang ontzegd. Bij
schade toegebracht aan eigendommen van de stichting of derden, dient een
schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden
geschikt, zal aangifte plaatsvinden bij politie.
8. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals
bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben.
Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt
verwijdering alsmede ontzegging van de toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie
hiervan in kennis worden gesteld.
9. Alcoholgebruik is niet toegestaan in en rondom de accommodatie.
10. Roken is niet toegestaan in de accommodatie.
11. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is
binnen de accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle gevallen en
onmiddellijk de politie (justitie) worden gewaarschuwd en kan de toegang voor
(on)bepaalde tijd worden ontzegd.
12. De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de
beheerder, medewerkers of beherende vrijwilliger dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en
in ordelijke staat achterlaten.
13. Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen in de panden, tenzij het gaat om een
officiële hulphond (zoals een blindengeleidehond).
14. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door
hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in
het gebouw.
15. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(n) schoon en
opgeruimd achter te laten.
16. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de rust in de directe omgeving niet te
verstoren.
17. Het is verboden meegebrachte goederen te verhandelen.
18. Het niet opvolgen van deze huisregels kan weigering van de toegang tot het
accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt
door de directie genomen

Gedragscode locaties WeZijn Transvaal
Buurthuis Bario, Buurthuis Mandelaplein, de Buurtkantine en de Buurtkamer
De gedragscode is opgesteld naar aanleiding van het samengaan van buurthuis Bario en buurthuis
Mandelaplein per januari 2023. De gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) januari 2020.
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en medewerkers en deelnemers aan de activiteiten zijn
niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere deelnemer vindt het
niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die
voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de
grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en medewerkers en deelnemers,
georganiseerd door WeZijn Transvaal, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als WeZijn Transvaal voor al onze vrijwilligers, stagiaires en medewerkers een
gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open,
transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en medewerkers en de omschrijving
van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat
door WeZijn Transvaal wordt gevoerd. Wanneer je bij WeZijn Transvaal komt werken, als vrijwilliger,
stagiair(e) of medewerker, vragen wij je om deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je
dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
De gedragsregels voor vrijwilligers en medewerkers:
1. De vrijwilligers en medewerkers moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen
de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De vrijwilligers en medewerkers benaderen de deelnemer niet op een negatieve of
discriminerende wijze.
3. De vrijwilligers en medewerkers dringen niet verder door in het privéleven van de deelnemer
dan functioneel noodzakelijk is.
4. De vrijwilligers en medewerkers onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en
misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties
tussen vrijwilligers en medewerker en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en
worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. De vrijwilligers en medewerkers mogen de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal
worden.
6. De vrijwilligers en medewerkers zullen tijdens trainingsdagen, kampen, reizen en uitjes en
dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin
zij zich bevinden.
7. De vrijwilligers en medewerkers hebben de plicht de deelnemer naar vermogen te
beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel
grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die
bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
8. Indien de vrijwilligers en medewerkers gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht
hiervan melding te maken bij de aangewezen contactpersoon. Indien hier geen gehoor aan
gegeven wordt of de vrijwilligers en medewerkers niet bij de aangewezen contactpersoon
terecht kunnen, kunnen de vrijwilligers en medewerkers zich wenden tot de directie.
9. De vrijwilligers en medewerkers krijgen geen (im)materiele vergoedingen van deelnemers die
niet in de rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid
van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers en
medewerkers in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te
treden met de aangewezen contactpersoon. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt of de
vrijwilligers en medewerkers niet bij de aangewezen contactpersoon terecht kunnen, kunnen
de vrijwilligers en medewerkers zich wenden tot de directie.
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
 Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal,
non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere
handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
 Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure
waarin hoor- en wederhoor zal plaatsvinden.
 De sancties bestaan uit het voor korte- of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers)werk met de
betreffende doelgroep door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
 Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met de doelgroep waarvan het bestuur oordeelt
dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
 Deze gedragscode is [datum] met positief advies van PVT vastgesteld door het bestuur van WeZijn Transvaal