Huisregels Buurthuis Mandelaplein en Buurtkantine

De huisregels zijn in 2021 vernieuwd naar aanleiding van het opstellen van een preventiebeleid van buurthuis Mandelaplein. De huisregels zijn gebaseerd op de huisregels van LSA bewoners. De huisregels gelden voor locatie Buurthuis Mandelaplein en de Buurtkantine. De huisregels zijn vastgesteld door het bestuur met positief advies van de PVT.

 

  1. De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, mede­werkers of beherende vrijwilliger.
  2. De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven
  3. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
  4. Het bestuur, de directie of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk worden ge­steld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
  5. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen (bijvoorbeeld slingers, kaarsen etc.) in de ruimte(n) aan te brengen.
  6. Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers hinder of overlast ver­oorzaken. Bij wangedrag of vandalisme wordt diegene voor (on)bepaalde tijd de toegang ontzegd. Bij schade toegebracht aan eigendommen van de stichting of derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden geschikt, zal aangifte plaatsvinden bij politie.
  7. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te ver­werken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering alsmede ontzegging van de toegang voor (on)­bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.
  8. Alcoholgebruik is niet toegestaan in en rondom de accommodatie.
  9. Roken is niet toegestaan in de accommodatie.
  10. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle geval­len en onmiddellijk de politie (justitie) worden gewaarschuwd en kan de toegang voor (on)bepaalde tijd worden ontzegd.