Gedragscode Buurthuis Mandelaplein en Buurtkantine

De gedragscode is opgesteld naar aanleiding van het opstellen van een preventiebeleid voor alle medewerkers en vrijwilligers van buurthuis Mandelaplein in december 2020. De gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) januari 2020.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en medewerkers en deelnemers aan de activiteiten zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere deelnemer vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en medewerkers en deelnemers, georganiseerd door Buurthuis Mandelaplein, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Buurthuis Mandelaplein voor al onze vrijwilligers en medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en medewerkers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Buurthuis Mandelaplein wordt gevoerd. Wanneer je bij Buurthuis Mandelaplein komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of medewerker, vragen wij je om deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers en medewerkers:

  1. De vrijwilligers en medewerkers moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilligers en medewerkers benaderen de deelnemer niet op een negatieve of discriminerende wijze.
  3. De vrijwilligers en medewerkers dringen niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilligers en medewerkers onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en medewerker en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De vrijwilligers en medewerkers mogen de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilligers en medewerkers zullen tijdens trainingsdagen, kampen, reizen en uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
  7. De vrijwilligers en medewerkers hebben de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilligers en medewerkers gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de aangewezen contactpersoon. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt of de vrijwilligers en medewerkers niet bij de aangewezen contactpersoon terecht kunnen, kunnen de vrijwilligers en medewerkers zich wenden tot de directie.
  9. De vrijwilligers en medewerkers krijgen geen (im)materiele vergoedingen van deelnemers die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers en medewerkers in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de aangewezen contactpersoon. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt of de vrijwilligers en medewerkers niet bij de aangewezen contactpersoon terecht kunnen, kunnen de vrijwilligers en medewerkers zich wenden tot de directie.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor- en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte- of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers)werk met de betreffende doelgroep door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met de doelgroep waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is medio januari 2021 met positief advies van PVT vastgesteld door het bestuur van Buurthuis Mandelaplein.